top of page
Solar Panels

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ

Ногоон ирээдүй төлөөх хариуцлагатай уул уурхай 

Screenshot 2023-06-23 143217.jpg

БАЙГАЛЬ ОРЧИН 

Бид үйл ажиллагааныхаа бүх үе шатанд байгаль орчныг хамгаалах, биологийн олон янз байдлыг хамгаалахыг нэн тэргүүнд тавьдаг. Бидний байгаль орчныг хамгаалах хөтөлбөр нь байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнээс эхэлдэг бөгөөд бид уул уурхайн үйл ажиллагааныхаа болзошгүй үр дагаварыг үнэлэх байдлаар аливаа сөрөг нөлөөллийг бууруулж байгаль орчинд хамгийн бага нөлөө үзүүлхийг эрмэлзэн ажилладаг.

ER
social-justice.png

Бид үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутгийн иргэдтэй эерэг харилцааг бий болгохыг хичээн ажилладаг. Нээлттэй, ил тод харилцаа холбоог бий болгож, орон нутгийн иргэд болон бусад оролцогч талуудын санал, хүсэлтийг авч ажиллахыг эрэлхийлдэг. Тэдний үзэл бодлыг хүндэтгэж, тусгаснаар бид уул уурхайн үйл ажиллагаагаа тэдний соёлын өв, эдийн засгийн хүсэл эрмэлзэл, нийгмийн сайн сайхан байдалтай нийцүүлэхийг зорьж байна. Бид орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт, чадавхийг бэхжүүлэх, нийгэм эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, эдгээр орон нутгийн хөгжилд идэвхтэй хувь нэмэр оруулдаг.

Screenshot 2023-06-28 104633_edited.jpg

ОЛОН НИЙТИЙН ХАРИЛЦАА

CE
Screenshot 2023-06-14 160813.jpg

ХАБ БА ЭРҮҮЛ АХУЙ

Манай ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид болон ойр орчмын иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал хамгийн чухал. Бид аюулгүй ажиллагааны стандартыг чанд мөрдөж, аюулгүй ажлын орчныг хангах цогц сургалт, боловсролын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. Ажилчдынхаа сайн сайхны төлөөх бидний амлалт нь бие махбодийн аюулгүй байдлаас гадна сэтгэцийн эрүүл мэнд, сайн сайхны төлөөх санаачилга, халамж, дэмжлэгийн соёлыг сурталчлах явдал юм.

HS
regulation.png

Манай ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид болон ойр орчмын иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал хамгийн чухал. Бид аюулгүй ажиллагааны стандартыг чанд мөрдөж, аюулгүй ажлын орчныг хангах цогц сургалт, боловсролын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. Ажилчдынхаа сайн сайхны төлөөх бидний амлалт нь бие махбодийн аюулгүй байдлаас гадна сэтгэцийн эрүүл мэнд, сайн сайхны төлөөх санаачилга, халамж, дэмжлэгийн соёлыг сурталчлах явдал юм.

Court

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ

RC
bottom of page